Υδροβιότοπος

Ο υγρότοπος των Ν. Πόρων καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων και δημιουργήθηκε από τη ροή του ποταμού Παπαπούλι και την επίδραση της παλίρροιας της θάλασσας.
Η χλωρίδα του περιλαμβάνει πάνω από εξακόσια (600) είδη φυτών και η πανίδα του αποτελείται τόσο από αποδημητικά πτηνά όσο και από μόνιμα υδρόβια, παρυδάτια και αρπακτικά είδη πτηνών, καθώς και από σημαντικό αριθμό ψαριών (με υψηλή εμπορική αξία και σημαντική οικολογική σημασία), θηλαστικών, αμφίβιων και ερπετών.
Η περιοχή του υγροτόπου διέπεται από το ευρωπαϊκό και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και την προστασία των υγροτόπων και είναι χαρακτηρισμένη ως καταφύγιο άγριας ζωής και ως φυσικό ιχθυοτροφείο.
Στο υγρότοπο των Ν. Πόρων από το 2009 λειτουργεί το πρώτο Ιχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό πάρκο της Ελλάδας, το πάρκο ΤΗΘΥΣ.
Για περισσότερα στοιχεία τόσο για τον υγρότοπο όσο και για το πάρκο ΤΗΘΥΣ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.tethys.gr.